7. 2 මුදලට ඉල්ලුමක් ඇති වීමට බලපාන හේතු සහ මුදල් ඉල්ලුම තීරණය කරනු ලබන සාධක විමසා බලයි.