7. 1 මුදල්‚ මුදල් වර්ග හා මුදලේ කාර්යයන් විමසා බලයි.