5.2 ශ්‍රී ලාංකීය නර්ථන සම්ප්‍රදායයන් හා සබැඳි තොරතුරු ඉදිරිපත් කරයි