ප්‍රශ්න අංක - 04.2

 ඉලක්කම් 5ක් යොදා ගෙන සංඛ්‍යා ලියමු.