ප්‍රශ්න අංක - 4.1

ඉලක්කම් 5ක් යොදා ගෙන සංඛ්‍යා ලියමු.