ප්‍රශ්න අංක - 3.0

පහත දී ඇති සංඛා විහිදුවා ලියන්න.
උදාහරනය හොඳින් බලන්න.

6535 - 6000+500+30+5.