4.9 මුලික සටහන් පොත් පිළියෙල කර, ලෙජර් ගිණුම් තුලනය කර මුල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කරයි( i කොටස)