5.2 යම් විපර්යාසයකට අදාළ එන්තැල්පි වෙනස්වීම් අර්ථ දක්වා දී ඇති විපර්යාස සඳහා එන්තැල්පි විපර්යාස ගණනය කරයි.