6.2 සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා ඇති දිරි ගැන්වීම් සොයා බලයි.