7.2 ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපාර වර්ධනයට සහය වන මූල්‍ය ආයතන පද්ධතිය අධ්‍යයනය කරයි. UC