4.5 සමූපකාර ව්‍යාපාරයේ සුවිශේෂ ලක්ෂණ විමසමින් එහි ප්‍රවනතා විශ්ලේෂණය කරයි.