6.1 සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරවල ලක්ෂණ විමසමින් ඒවායේ වැදගත්කම අගයයි.