9.2 විවිධ සන්නිවේදන ක්‍රම විමසමින් ඵලදායිව සන්නිවේදනයේ යෙදෙයි