11. විද්‍යාත්මක විධික්‍රම ප්‍රායෝගික අවස්ථා සඳහා යොදා ගනියි