2.1 පදවල තාර්කික සම්බන්ධය ගොඩනැගෙන ආකාරය විග්‍රහ කරයි.