2.1 පදවල තාර්කික සම්බන්ධය ගොඩනැගෙන ආකාරය විග්‍රහ කරයි

Click Logic_2_1.pdf link to view the file.

පදවල තාර්කික සම්බන්ධය ගොඩනැගෙන ආකාරය විග්‍රහ කරයි