3.2 සාම්ප්‍රදායික තර්ක ශාස්ත්‍රයේ(අව්‍යවහිත හා ව්‍යවහිත) අනුමාන ඇසුරෙන් සප්‍රමාණ නිගමනවලට එළඹෙයි. - I