3.1 අව්‍යහිත අනුමාන දෛනික ජීවිතයේදී ප්‍රායෝගිකව යොදාගත හැකි බව ආදර්ශනය කරයි.