8.6 රෝපණය සඳහා නිරෝගී බීජ තෝරා ගන්නා ආකාරය විමසා බලයි