6.4.1 වලියක් මංගල්‍යය ශාන්තිකර්මයේ තොරතුරු විමසමු. (02 කොටස)