නිපුණතා මට්ටම 3.1.1, ​​​​​​ගනුදෙනුවක ද්විත්ව ස්වරූපය