5.1 රූපික පද්ධතීන්ගේ භාෂාමය හා සංකේතමය ප්‍රකාශන අන්‍යෝනය වශයෙන් පරිවර්තනය කරයි.