2.1 ව්‍යාපාර විසින් සමාජීය වගකීම් ඉටුකිරීමේ වැදගත්කම අගයයි