3.4  රජයේ මුල්‍ය ප්‍රතිපත්තිවලට අනුකුලව ව්‍යාපාර පවත්වා ගෙන යාමේ වැදගත්කම අගයයි