3.3 රජයේ පිස්කල් ප්‍රතිපත්තිවලට අනුකූලව ව්‍යාපාර පවත්වා ගෙන යාමේ වැදගත්කම අගයයි.