3.1 රජය ව්‍යාපාරවලට මැදිහත්වන ආකාරය විමර්ශනය කරයි.