1.7 ව්‍යාපාර අභ්‍යාන්තර පරිපසර බලවේග ව්‍යාපාර කෙරෙහි ඇති කරන බලපෑම විග්‍රහ කරයි.