4.5 වෙළඳ භාණ්ඩ ණයට ගැනීම සම්බන්ධ තොරතුරු පවත්වා ගනියි