1.3 නිෂ්පාදන සාධක වල ලක්ෂණ හඳුනා ගනිමින් නිෂ්පාදන සම්පත් වල ඵලදායීතාව තීරණය කරන සාධක විග්‍රහ කරයි.(ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු)