1.3 නිෂ්පාදන සාධකවල ලක්ෂණ මගින් නිෂ්පාදන සම්පත්වල ඵලදායීතාවය තීරණය කරන සාධක.