7.5 புடைவைகள் மற்றும் தைக்கப்பட்ட ஆடைகளின் தரத்தை மேம்படுத்தும் முறைகள்.