7.4 மாதிரியுருவை சரியாகத் தயார் செய்து குறும்பாவாடை நிர்மாணிப்பு