7.3 புடைவைகள் மற்றும் தைத்த ஆடைகளின் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்காக கையாளப்படும் தொழினுட்ப முறைகள்