4.1.2 நாளாந்த கருமங்களுக்காக கிடைக்கும் சேவைகளை முகாமைத்துவம் செய்தல்