1.3 சிறப்பான வாழ்க்கைச்சூழல் - (கட்டடங்களையும் சுற்றுப் புறச்சூழலையும் வடிவமைத்தல்)