6.14 மேட்டார் வாகனங்களில் பயன்படும் விசேட உத்திகள்