3.5 මිල පාලනය වෙළෙඳපොළ ක්‍රියාකාරිත්වයට ඇති කරන බලපෑම විමසයි .