2.11 වෙළෙඳපොළ සමතුලිතය තීරණය වන ආකාරය පරීක්ෂා කරයි