2.9 සැපයුමේ මිල නම්‍යතාව ගණනය කරමින් එහි භාවිතය හා වැදගත්කම විග්‍රහ කරයි.