2.8 සැපයුම් ප්‍රමාණයේ වෙනස් වීම හා සැපයුම වෙනස්වීම අතර වෙනස සසඳයි.