2.8 සැපයුම් ප‍්‍රමාණය වෙනස් වීම හා සැපයුම වෙනස් වීම අතර වෙනස සසඳයි.

Click 2.8.pdf link to view the file.