2.6 ආදායම් ඉල්ලුම් නම්‍යතාව අනුව තාර්කිකව තීරණ ගන්නා අයුරු විමසයි.