2.6 ආදායම් ඉල්ලුම් නම්‍යතාව අනුව තාර්කික ව තීරණ ගන්නා අයුරු විමසයි.

Click 2.6.pdf link to view the file.