2.5 හරස් මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතාව අනුව තාර්කිකව තීරණ ගන්නා අයුරු