1.9 ආර්ථික විද්‍යාවේ මූලික සංකල්ප හා නිෂ්පාදන ධාරිතාව වෙනස් වීම නිෂ්පාදන හැකියා මායිම් වක්‍රයක් ඇසුරින් නිරූපණය කරයි.