1.8 නිෂ්පාදන හැකියා මායිම් වක්‍ර ඇසුරින් ආවස්ථික පිරිවැය හැසිරෙන ආකාරය විස්තර කරයි.