4.4 රසායනික පොහොර මිශ්‍රණ සැකසීමේ ක්‍රම ශිල්ප විමසා බලයි.