3.8 පාංශු සෞඛ්‍යය හා ගුණාත්මක බව දියුණු කිරීමට ගත හැකි ක්‍රියා මාර්ග මාර්ග විමසා බලයි.