3.5 පාංශු සෞඛ්‍යය හා ගුණාත්මක භාවය කෙරෙහි බලපාන පාංශු රසායනික ලක්ෂණ විමසා බලයි.