3.2 බෝග වගාවට බලපාන පාංශු සංඝටක වල තත්ත්වය විමසා බලයි.